fbpx

ITHOPE s r.o.

Viniční 3587/216, Brno 61500

Mobil: +420 724 689 762

Email: zachranadat@ithope.cz

uzavřená mezi účastníky

ITHOPE s.r.o.

se sídlem Lidická 700/19, Brno 60200

IČ: 28309952

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60332

zastoupená: Petra Weiserová, jednatel

(dále jen „ITHOPE”)

a

………………………………………………………………………………………………………..

se sídlem ………………………………………………………………………………………..,

IČ: …………………………………

zapsána do obchodního rejstříku vedeného v , oddíl , vložka …………..

zastoupená:

(dále jen „Zákazník”)

kteří se dnešního dne, měsíce a roku dohodli takto:

  1. Účastníci této dohody mají zájem na úspěšném vyřízení zakázky, která bude realizována na základě vzájemného ujednání Zákazníka a ITHOPE.
  2. Vzhledem ke shora uvedenému, zavazuje se ITHOPE zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s výjimkou informací veřejně přístupných, o kterých se v důsledku provádění shora uvedených činností během platnosti této dohody dozví a nesdělit je ani k nim neumožnit přístup třetím osobám.
  3. ITHOPE se zavazuje, že jakékoliv informace a data obsažená v předaných dokumentech a záznamových mediích nepoužije v rozporu s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty, ani je neprozradí, nebo k nim neumožní přístup jiným způsobem třetím osobám. Povinnost zachovávat mlčenlivost ze strany ITHOPE se vztahuje na všechny skutečnosti s výjimkou informací veřejně přístupných, o kterých se ITHOPE dozví jak v době před převzetím zakázky, tak během její realizace a i po jejím ukončení.
  4. Zákazník souhlasí s tím, že výstupy ze zakázky předá ITHOPE jen osobě zastupující Zákazníka, která je uvedena v této dohodě případně jiné osobě s plnou mocí udělenou Zákazníkem nebo bude zakázka předána Zákazníkem schváleným způsobem (např. doručením na dobírku).
  5. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
  6. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou účastníků, pokud není v dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými platnými právními předpisy ČR.
  7. Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po 1 vyhotovení. Účastníci prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Brně dne: ……………………………..

ITHOPE s. r.o.

Zákazník

www.ithope.cz